Regulamin szkoleń

Organizowanych przez firmę Geofabryka Sp. z o.o.

1. W terminie, temacie, formie i zakresie określonym w Ogłoszeniu na stronie WWW plan23.pl i mediach społecznościowych, odbędzie się przedmiotowe szkolenie.
2. Szkolenie organizuje firma Geofabryka sp. z o.o., 87-100 Toruń ul Prosta 19/5 („Organizator”).
3. Uczestnikami Szkolenia mogą zostać osoby, które zgłoszą się za pomocą formularza na stronie plan23.pl i dokonają wpłaty za uczestnictwo („Uczestnik”).
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników.
5. Wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie https://plan23.pl i wysłanie go do Organizatora oznacza akceptację Regulaminu.
6. Przesłanie zgłoszenia jest różnoznaczne ze zwarciem umowy z Organizatorem, dla której obowiązki stron zawarte są w Regulaminie, w tym z obowiązkiem wniesienia opłaty za uczestnictwo.
7. Warsztaty są odpłatne, a koszt uczestnictwa dostępny jest w Ogłoszeniu o szkoleniu, dostępnym na  PLan23.pl
8. Termin nadsyłania zgłoszeń oraz rezygnacji dostępny jest w Ogłoszeniu o szkoleniu, dostępnym na  PLan23.pl
9. Zasady płatności, w tym zwrotu środków określone są każdorazowo w Ogłoszeniu o szkoleniu, dostępnym na PLan23.pl
10. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Organizator ma prawo zmienić termin nadsyłania zgłoszeń.
11. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator prześle zgłaszającemu drogą mailową niezębne informacje organizacyjne.
12. W ramach Szkolenia Uczestnik ma prawo brać udział w sesjach wykładowych i warsztatowych o tematyce przedstawionej w Ogłoszeniu o szkoleniu.
13. W ramach Konferencji Uczestnik ma prawo do poczęstunku kawowego lub ciepłego posiłku (tzw. lunch). Zakres świadczonych usług w danym szkoleniu określa Ogłoszenie. 
14. W przypadku działania sił wyższych, niezależnych od Organizatora, Organizator może wprowadzić lub usunąć wydarzenia z przedstawionego programu szkolenia i zastąpić je innym, równoważnym w treści i formie. Zdarzenie takie nie wpływa na wysokość opłaty i nie może stanowić podstawy do żądania zwrotu części lub całości opłaty.
15. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo i terytorialnie zgody na przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku do zdjęć i nagrań wideo prezentujących utrwalony na nich wizerunek Uczestnika wykonanych podczas Kongresu oraz wszelkich wypowiedzi Uczestnika związanych z udziałem w Kongresie bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód i ich zatwierdzenia lub autoryzacji. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu każdy Uczestnik wyraża także zgodę na publikację jego wizerunku oraz wypowiedzi w celach promocyjnych Organizatora bez konieczności dokonywania płatności jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. Wykorzystanie zdjęć lub nagrań zawierających wizerunek Uczestników nie będzie traktowane przez nich jako naruszenie przez Organizatora ich dóbr osobistych.
16. Zgoda, o której mowa w pkt. 15 powyżej obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz nagrań wideo, a w szczególności: publiczne wykorzystanie zdjęć i nagrań wideo, utrwalanie i zwielokrotniony druk, wykorzystanie w celach promocyjnych, referencyjnych, marketingowych, przez Organizatora. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, tj. w szczególności, lecz nie wyłącznie na stronach internetowych Organizatora, w mediach i prasie oraz w mediach i na portalach społecznościowych.
17. Uczestnik ma prawo do wykonywania zdjęć prezentowanych treści, bez prawa do ich publicznego odtwarzania.
18. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności obowiązującą w Geofabyka sp. z o.o.