Procedura uchwalania Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego Q&A

Artykuł opisuje jakie kroki należy wykonać, aby uzyskać zintegrowany plan inwestycyjny.

PROCEDURA UCHWALANIA ZINTEGROWANEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

Q: Jakie działania podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta po otrzymaniu wniosku o zintegrowany plan inwestycyjny?

A: Udostępnia wniosek w Rejestrze urbanistycznym i przekazuje go radzie gminy, ogłaszając te czynności w określony sposób: na BIP, w prasie i na tablicach ogłoszeń.

Q: Jakie są etapy procedury sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego?

A: Po wpłynięciu wniosku z projektem zintegrowanego planu inwestycyjnego do rady gminy procedura obejmuje negocjacje treści projektu, wprowadzenie zmian do projektu, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz opiniowania i uzgadniania, a następnie przedstawienie projektu radzie gminy pod głosowanie.

Q: Jakie czynności wykonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta po wpłynięciu wniosku o ZPI?

A: Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w kolejności:

  1. przekazuje kompletny wniosek do rady gminy i publikuje go w Rejestrze Urbanistycznym oraz powiadamia mieszkańców;
  2. rada gminy podejmuje decyzję w formie uchwały, o wyrażeniu zgody na przystąpienie do sporządzenia ZPI. Jeśli zgoda zostanie wyrażona – następują kolejne etapy, w przypadku braku zgody – procedura kończy się i ZPI nie jest dalej procedowany;
  3. po uchwale rady gminy w sprawie zgody na przystąpienie do sporządzenia ZPI, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przy udziale przedstawiciela rady, rozpoczyna negocjacje z inwestorem. Negocjowane są zapisy projektu ZPI i kształt umowy urbanistycznej;
  4. dalej wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza zmiany do projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego, wraz z uzasadnieniem, sporządza prognozę oddziaływania na środowisko oraz projekt umowy urbanistycznej, uwzględniając wynik negocjacji. Kolejno występuje o opinie i uzgodnienia ZPI do właściwych organów i ogłasza o rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz przeprowadza konsultacje społeczne ZPI.
  5. przed uchwaleniem ZPI wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiera z inwestorem umowę urbanistyczną, a następnie przedstawia radzie gminy projekt zintegrowanego planu inwestycyjnego stanowiący załącznik do umowy urbanistycznej wraz z raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych.

Rada gminy może uchwalić ZPI bez poprawek, odrzucić ZPI lub zwrócić ZPI do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wraz z propozycjami poprawek do umowy urbanistycznej i do ZPI.

Q: Czy możliwe jest złożenie jednego wniosku przez kilku inwestorów?

A: Tak, kilku inwestorów może złożyć jeden wspólny wniosek o uchwalenie zintegrowanego planu inwestycyjnego.

Q: Co dzieje się w przypadku złożenia kilku wniosków o uchwalenie zintegrowanego planu inwestycyjnego?

A: Można prowadzić jedno postępowanie dla wszystkich wniosków, zawierając jedną umowę urbanistyczną z wszystkimi podmiotami.

Q: Jak długo trwają konsultacje społeczne w standardowej procedurze sporządzania zintegrowanego planu inwestycyjnego?

A: Konsultacje społeczne trwają co najmniej 21 dni.

Q: Co dzieje się po zakończeniu konsultacji społecznych i opinii?

A: Wprowadza się zmiany do projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego i w razie potrzeby ponawia niektóre czynności opiniowania i uzgadniania.

Q: Jakie informacje udostępniane są w Rejestrze urbanistycznym w trakcie procedury sporządzania zintegrowanego planu inwestycyjnego?

A: Udostępniane są informacje takie jak projekt planu, umowa urbanistyczna, prognoza oddziaływania na środowisko i raport z konsultacji społecznych. Proces uchwalania ZPI jest w pełni jawny.

Q: Jakie zmiany mogą być wprowadzane do projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego?

A: Zmiany wynikające z uzyskanych opinii, dokonanych uzgodnień i przeprowadzonych konsultacji społecznych.