Regulamin konferencji

1. W dniu 26 października 2023 r. w Toruniu, w hotelu Copernicus odbędzie się konferencja PLan23 („Konferencja”).
2. Konferencję organizuje firma Geofabryka sp. z o.o., 87-100 Toruń ul Prosta 19/5 („Organizator”).
3. Uczestnikami Konferencji mogą zostać osoby, które dokonają wpłaty za uczestnictwo („Uczestnik”).
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników.
5. Wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie https://plan23.pl i wysłanie go do Organizatora oznacza akceptację Regulaminu.
6. Przesłanie zgłoszenia jest różnoznaczne z zwarciem umowy z Organizatorem, dla której obowiązki stron zawarte są w Regulaminie.

7. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wniesienie opłaty („Opłata konferencyjna”) wynoszącej:
– w przypadku zgłoszenia w dniach 28.08.2023 r. – 4.10.2023 r 650 zł brutto;
– w przypadku zgłoszenia w dniach 5.10.2023 r – 22.10.2023 r. 850 zł brutto.
8. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto organizatora PKO BP 71102050110000940202801348
9. Termin nadsyłania zgłoszeń mija z upływem 22.10.2023 r.
10. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Organizator ma prawo zmienić termin nadsyłania zgłoszeń.

11. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator prześle zgłaszającemu drogą mailową niezębne informacje organizacyjne.
12. W ramach Konferencji Uczestnik ma prawo brać udział w sesjach wykładowych i warsztatowych o tematyce przedstawionej na stronie https://plan23.pl
13. W ramach Konferencji Uczestnik ma prawo do poczęstunku kawowego oraz ciepłego posiłku (tzw. lunch), w godzinach wyznaczonych przez Organizatora.
14. W przypadku działania sił wyższych, niezależnych od Organizatora, Organizator może wprowadzić lub usunąć wydarzenia z przedstawionego programu konferencji. Zdarzenie takie nie wpływa na wysokość opłaty i nie może stanowić podstawy do żądanie zwrotu części lub całości opłaty.

15. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo i terytorialnie zgody na przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku do zdjęć i nagrań wideo prezentujących utrwalony na nich wizerunek Uczestnika wykonanych podczas Kongresu oraz wszelkich wypowiedzi Uczestnika związanych z udziałem w Kongresie bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód i ich zatwierdzenia lub autoryzacji. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu każdy Uczestnik wyraża także zgodę na publikację jego wizerunku oraz wypowiedzi w celach promocyjnych Organizatora bez konieczności dokonywania płatności jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. Wykorzystanie zdjęć lub nagrań zawierających wizerunek Uczestników nie będzie traktowane przez nich jako naruszenie przez Organizatora ich dóbr osobistych.
16. Zgoda, o której mowa w pkt. 13 powyżej obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz nagrań wideo, a w szczególności: publiczne wykorzystanie zdjęć i nagrań wideo, utrwalanie i zwielokrotniony druk, wykorzystanie w celach promocyjnych, referencyjnych, marketingowych, przez Organizatora. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, tj. w szczególności, lecz nie wyłącznie na stronach internetowych Organizatora, w mediach i prasie oraz w mediach i na portalach społecznościowych.
17. Uczestnik ma prawo do wykonywania zdjęć prezentowanych treści, bez prawa do ich publicznego odtwarzania.

18. Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji może nastąpić do dnia 5.10.2023 r. W tym przypadku Organizator zwróci poniesione przez Uczestnika koszty opłaty konferencyjnej w całości. W przypadku rezygnacji po tym terminie, uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami udziału w Konferencji.
19. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji bez powiadomienia Organizatora we wskazanym terminie Uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami udziału w Konferencji.

20. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności dostępna na stronie https://plan23.pl/plan23-polityka-prywatnosci/